เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1.1. เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์บริษัทแล้ว ท่านสามารถค้นหาข้อมูล ประวัติความเป็นมา งานบริการด้านต่างๆ ตำแหน่งงานที่เปิดรับ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร/บทความ  และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัท

1.2. บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้งานในเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ และอื่น ๆ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงบริการของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดีเหมาะสมยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมและเก็บรักษา

2.1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เท่าที่จะทำให้การให้บริการของบริษัทมีประสิทธิภาพและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ สร้างความมั่นใจ และไว้วางใจ

2.2. ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสบัตรประชาชน รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code หากท่านพบการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้ง โทร. 02-745-9999

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1. บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

3.2. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อถูกร้องขอจากกรณี ต่อไปนี้

  • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับบริษัทในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อันชอบธรรมตามความคาดหมายของท่าน

วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

บริษัท ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น

ข้อสงวนสิทธิ

บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของบริษัท  งานบริการ และการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของบริษัททั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากบริษัทแต่อย่างใด

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทยแห่งราชอาณาจักรไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินคดีของศาลไทย