รับสมัคร พนักงานบัญชี

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 และ สรุปรายงานประจำเดือน ภงด.3, ภงด.53
 • จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
 • สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำงบการเงินประจำเดือน แยกประเภท
 • วิเคราะห์รายการบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทนแรงกดดันได้ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

อัตราค่าจ้าง

รายได้เริ่ม 25,000 บาท

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าล่วงเวลา
 • กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ทุนเรียนดีเพื่อแม่
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี