รับสมัคร หัวหน้าแผนกฝึกอบรม

รายละเอียดของงาน

 • วางแผนฝึกอบรมพนักงาน
 • สร้างหลักสูตรในการอบรมพนักงาน
 • ดำเนินการและประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย,หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น HR, สถิติ, เศรษฐศาสตร์, บริหาร
 • เฉพาะหัวหน้าแผนกต้องมีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปีในการเขียนและใช้ KPI หรือ Competency
 • หัวหน้าแผนกฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์ในด้านการจัดทำหลักสูตรและสามารถเป็นวิทยากรได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

อัตราค่าจ้าง

รายได้เริ่ม 35,000 บาท

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าล่วงเวลา
 • กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ทุนเรียนดีเพื่อแม่
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี