รับสมัคร พนักงานให้สัญญาณ (ริกเกอร์)

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบในการยกของหนัก และเครื่องจักรขนาดใหญ่ ในหน่วยงานโครงการรับเหมาก่อสร้าง
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ยกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานยกให้สอดคล้องกับระเบียบ และมาตรฐานการยก
 • รับผิดชอบในการให้สัญญาณมือ / ใช้วิทยุสื่อสารกับคนขับรถเครนในขณะปฏิบัติงานยก
 • ปฏิบัติตาม นโยบายคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และกฎระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือ และต้องมั่นใจว่าปฏิบัติงานตามขั้นตอนการยกอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบาการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานด้านยก
 • มีใบรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรงานยก (ใบรับรองไม่เกิน 2 ปี)
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการยกหรือการติดตั้ง มีความรู้เกียวกับอุปกรณ์การยก
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรับผิดชอ และ ซื่อสัตย์

อัตราค่าจ้าง

รายได้ 600 บาท / วัน (มีโอที)

สวัสดิการ

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าล่วงเวลา
 • กองทุนประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ทุนเรียนดีเพื่อแม่
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
 • การตรวจสุขภาพประจำปี